Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu: Arcadia – Slovakia, s.r.o.

prevádzka : M.Pišúta 2, Liptovský Mikuláš

IČO : 47438592

DIČ : 2024019217

IČ DPH: SK2024019217

telefón : 0903 638 856

email : kvetyarcadia@gmail.com
Podnikateľský subjekt je registrovaný :

Obchodný Register Okresného súdu v Žiline, Odd.:Sro, Vložka 61794/L

Číslo účtu : ČSOB, a.s.

IBAN-medzinárodné číslo účtu: SK80 7500 0000 0040 1954 0769

SWIFT CODE: CEKOSKBX

 

ZÁKLADNÉ POJMY
Zákazník: rozumie sa registrovaný užívateľ spoločnosti Arcadia – Slovakia,s.r.o., ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemca: rozumie sa fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená.

Miesto určenia: rozumie sa miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

Zásielka: rozumie sa tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa na stránke www.arcadiakvety.sk v hodnote rovnajúcej sa a väčšej ako 25 €.

Zasielateľská spoločnosť: rozumie sa zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý realizuje doručenie Zásielok.

 

Objednávka:
1. Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a uskutoční platbu.

2. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail zákazníka bude obratom doručené potvrdenie o jej prijatí prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Po zaplatení tovaru, resp. služby bude zákazníkovi automaticky doručený prostredníctvom e-mailu daňový doklad (elektronická faktúra), ktorý je zároveň k dispozícii po prihlásení v časti „Objednávky“ odkiaľ ho môže zákazník vytlačiť. V prípade záujmu doručí prevádzkovateľ na požiadanie prostredníctvom Slovenskej pošty aj vytlačený originál daňového dokladu.

Zrušenie objednávky
1. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred odoslaním objednávky Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť telefonicky na čísle 0903 638 856 alebo mailom na kvetyarcadia@gmail.com. V prípade, že Zákazník zruší objednávku jeden pracovný deň pred dodaním Zásielky, Prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej sumy. Ak Zákazník zruší objednávku včas (t. z. 2 pracovné dni pred dátumom dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí Zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2 €.

2. Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar príjemcovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

3. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené zákazníkovi v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

Platba:
Všetky ceny tovarov, služieb sú uvádzané ako konečné. Naša spoločnosť je platca DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

Bankovým prevodom (Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá kópia dokladu o zaplatení)
Platba na faktúru - u pravidelných zákazníkov z radov našich firemných zákazníkov umožňujeme platbu na faktúru so splatnosťou 14 dní od dátumu vystavenia faktúry
Osobne, na adrese Flower shop Arcadia, M.Pišúta 2, Liptovský Mikuláš 031 01, otváracie hodiny:

Po - Pi: 8:30 - 17:00
So: 8:30 - 12:00
Dodacie podmienky
1. Prevádzkovateľ garantuje doručenie v deň, ktorý si vyberie Zákazník pri vystavovaní objednávky. Prevádzkovateľ negarantuje doručenie na presnú hodinu, ktorú si Zákazník stanoví. V prípade, že doručenie nie je realizované v zákazníkom stanovený dátum a tieto skutočnosti sú spôsobené Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ vráti zákazníkovi celú sumu za konkrétny spôsob doručenia.

2. V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra Prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Ak Zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, príp. nesprávny tel. kontakt na príjemcu a doručenie nie je možné realizovať, Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako evidovaná ako vybavená.

3. V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa, pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a objednávku sa snažila doručiť.

Záväzky strán
1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene,
zabaliť Zásielku a odoslať ju v dohodnutej lehote na Miesto určenia,
v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup
zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou
všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie
 

2. Zákazník sa zaväzuje:

objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa
vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej špecifikácie Miesta určenia
v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód
súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej
 

Záruka
Na kvety poskytuje Prevádzkovateľ 5-dňovú záruku čerstvosti odo dňa doručenia Zásielky. Ak nastane situácia, že doručené kvety neboli čerstvé alebo boli inak poškodené, kontaktujte, prosím, zákaznícky servis Prevádzkovateľa.

Záručné podmienky na ostatný tovar sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

Reklamácia:
Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia Zásielky Príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je potrebné uplatniť reklamáciu do 24 hodín od dňa, kedy mala byť Zásielka doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

1. Reklamácie sú vybavované:

telefonicky v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00 na 0903 638 856
e-mailom na kvetyarcadia@gmail.com poštou na adresu Arcadia - Slovakia, s.r.o., M. Pišúta č.2, Liptovský Mikuláš 031 01
2. V prípade, že je prevádzkovateľ za reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

3. Pri reklamácii tovaru zašle zákazník zakúpený tovar na vlastné náklady na adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Odstúpenie od zmluvy
1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od  zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

2. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
3. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú dekorácie – neživé aranžmány,darčekové predmety klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

4. V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01. januára 2023

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií